مزایای سرمایه گذاری در بورس | ویدئو-قسمت دوم

قسمت دوم ویدئوی آموزشی مزایای سرمایه گذاری در بورس.

 

( کالج کمان برگزار کننده دوره های آموزشی بازار بورس در مشهد )