دیرین ، دیرین (برق دندان)

ویدئوها

دیرین ، دیرین ( بورسیدن )

​تاریخچه پیدایش بازار بورس.
جمع آوری توسط تیم تولید محتوای کالج کمان

​تاریخچه پیدایش بازار بورس در ایران
جمع آوری توسط تیم تولید محتوای کالج کمان